• Učiteľ prvého stupňa základnej školy

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    01.09.2018
   • Požiadavky:
    Pracovné podmienky:
    - pracovný pomer na dobu určitú od 01.09.2018 do 31.08.2019 s perspektívou predĺženia

    Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
    - odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch:
    o bezúhonnosť
    o zdravotná spôsobilosť,
    o ovládanie štátneho jazyka.
    - kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z.:
    o vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom študijnom odbore
     úplný zoznam príslušných odborov je vo vyhláške MŠ SR http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-437
    - hodnotová orientácia založená na kresťanských princípoch,
    - vítané sú pedagogická prax a skúsenosti s výučbou matematiky Hejného metódou,
    - samostatnosť, flexibilita, kreativita, práca s PC.

    Zoznam požadovaných dokladov:
    - žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
    - súhlas uchádzača so spracovávaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na tlačive, ktoré nájdete na linku v horme časti stránky.
    - profesijný životopis,
    - overená kópia dokladu o vzdelaní,
    - krstný / sobášny list – cirkevný,
    - odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača.

    Termíny:
    Prihlášku s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu školy do 31.05.2018 do 15:00 hod. Do výberového konania budú zaradení len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na obsadenie voľného pracovného miesta.

    Bližšie informácie budú poskytnuté mailom na skola@czssabinov.sk alebo telefonicky na 051/4521 639.
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • Správca obsahu: kovalik.j@czssabinov.sk
   • Webmaster: kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k@czssabinov.sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j@czssabinov.sk
   • Ing.Zuzana Ondková 051/4521 639 ondkova.z@czssabinov.sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m@czssabinov.sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 silviasamkova@centrum.sk
  • Prihlásenie