• Zástupca riaditeľa pre základnú školu

   • Úväzok:
    100 %
    Dátum nástupu:
    1.8.2018
   • Požiadavky:
    Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

    1. Odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle vyhlášky Mi-nisterstva školstva SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamest-nancov a odborných zamestnancov
    2. Najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti
    3. Vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č.317/2009 Z.z o pedagogických a odbor-ných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    4. Bezúhonnosť
    5. Zdravotná spôsobilosť
    6. Ovládanie štátneho jazyka
    7. Riadiace a organizačné schopnosti

    Zoznam požadovaných dokladov:

    1. Prihláška do výberového konania
    2. Overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
    3. Overený doklad o absolvovaní 1. Atestácie
    4. Profesijný životopis
    5. Doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti
    6. Potvrdenie o prijatí sviatosti krstu alebo sviatosti manželstva (krstný, príp. sobášny list cir-kevný nie starší ako 3 mesiace)
    7. Odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
    8. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
    9. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti zástupcu riaditeľa školy
    10. Písomný návrh koncepcie činnosti zástupcu riaditeľa školy
    11. Písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania


    Prihlášky a požadované doklady do výberového konania treba zaslať doporučenou poštou alebo priniesť osobne do 22.júna 2018 na adresu školy.

    Výberové konanie sa uskutoční dňa 27.06.2018 o 14.00 hod. v riaditeľni školy.


    V Sabinove 05.06.2018

    Ing. Katarína Hviščová
    riaditeľka školy

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • Správca obsahu: kovalik.j@czssabinov.sk
   • Webmaster: kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k@czssabinov.sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j@czssabinov.sk
   • Ing.Zuzana Ondková 051/4521 639 ondkova.z@czssabinov.sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m@czssabinov.sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 silviasamkova@centrum.sk
  • Prihlásenie