Rámcový učebný plán pre základné školy pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia s vyučovacím jazykom slovenským 0.-9. ročník

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 888766555 58
rozvíjanie komunikačnej schopnosti 7
rozvíjanie grafomotorických zručností 2
Príroda a spoločnosť
vlastiveda 223 7
Človek a príroda
vecné učenie 111 4
fyzika 111 3
chémia 1 1
biológia 111 3
Človek a spoločnosť
dejepis 111 3
geografia 111 3
občianska náuka 111 3
Človek a hodnoty
etická výchova / náboženská výchova / náboženstvo 11111 5
Matematika a práca s informáciami
matematika 444444444 39
informatika 11111 5
Človek a svet práce
pracovné vyučovanie 123444444 31
Umenie a kultúra
hudobná výchova 111111111 10
výtvarná výchova 111111111 10
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 222222222 20
Ostatné
školský vzdelávací program 444443444 37


© aScAgenda 2018.0.1097 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.04.2018
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • Správca obsahu: kovalik.j@czssabinov.sk
   • Webmaster: kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k@czssabinov.sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j@czssabinov.sk
   • Ing.Zuzana Ondková 051/4521 639 ondkova.z@czssabinov.sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m@czssabinov.sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 silviasamkova@centrum.sk
  • Prihlásenie