Hlavné menu

Počet návštev: 4316544
 • V poslednom týždni pred túžobne očakávanými vianočnými prázdninami sme sa všetci zišli v telocvični aby sme spoločne prežívali radosť z blížiaceho sa narodenia Ježiška. Pripravený kultúrny program bol pestrý, zaujímavý. ...
  19.05.2014 11:44 | viac »
 • Už tradične sa u nás zastavil Svätý Mikuláš, aby nás potešil svojou prítomnosťou a nádielkou.
  Navštívil všetky triedy, rozprával sa so žiakmi, recitovali sa básne a odpovedalo sa na rôzne otázky. Sem – tam sa ozvali aj nejaké napomínania, nabádania k lepšiemu. Každý žiak obdŕžal balíček plný sladkostí.
  „Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa Ti modlitbičku ...“ znelo z 1. ročníkov.
   
  19.05.2014 11:43 | viac »
 • V tomto školskom roku na škole pracuje ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ a ŠKOLSKÉ STREDISKO združuje záujmovú činnosť a krúžky: ...
  19.05.2014 11:42 | viac »
 • V tomto školskom roku na škole pracuje ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ a ŠKOLSKÉ STREDISKO združuje záujmovú činnosť a krúžky: ...
  19.05.2014 11:42 | viac »
 • Košice – Stretnutie začalo sv. omšou vo farskom kostole na terase kde sa nám prihovoril riaditeľ arcibiskupského školského úradu J. Macák, ktorý všetkým zaželal tvorivú, podnetnú a obohacujúcu tvorivú atmosféru....
  19.05.2014 11:33 | viac »
 • Zoznam zamestnancov školy k 1. 9. 2004.
  19.05.2014 11:29 | viac »
 • šk. rok 2003/2004 - 9.A, 9.B
  19.05.2014 11:28 | viac »
 • 1. ročník mestskej súťaže s medzinárodnou účasťou
  Súťaže sa zúčastnili žiaci ZŠ, MŠ, okresu Sabinov a prizvaných družobných škôl Poľskej republiky, Maďarskej republiky. Porota vybrala najlepšie práce za každú zúčastnenú školu. ...
  19.05.2014 11:26 | viac »
 • Dievčatá
              1. miesto v okr. kole
              2. miesto v regionálnom kole
   
  Chlapci
              2. miesto v okresnom kole
  Žiakov pripravil p. uč. Matušinský
              Družstvo chlapcov: M. Majkrzák, M. Smetanka, M. Vojčík, Ľ. Konečný, O. Záhorák, F. Perecár, M. Galajda, M. Eliaš
              Družstvo dievčat: V. Dzuríková, M. Palenčárová, L. Ondrejová, Z. Sumerová, T. Dzuríková, Ľ. Dugasová, I. Horňáková, L. Reváková, M. Pavličová, L. Janigová
  19.05.2014 11:24 | viac »
 • Vladimír Zakuťanský
              1. miesto v okresnom kole
              7. miesto v krajskom kole
  Družstvo žiakov
              2. miesto v okr. kole
              - pripravoval Dušan Cuker
  19.05.2014 11:22 | viac »
 • 1. miesto v arcidiecéznom kole obsadili žiačky
              Mária Horňáková
              Veronika Dzuríková
  pripravovali: p. uč. S. Dobrovičová, p. uč. J. Martonová
  2. miesto v arcidiecéznom kole obsadil
              Dominik Turák
  pripravila: p. uč. S. Urdzíková
  19.05.2014 11:21 | viac »
 • Dominik Turák – 1. miesto v okr. kole
  Kamila Kravcová – 3. miesto v okr. kole
  žiakov pripravovala p. uč. Mgr. S. Urdzíková
  19.05.2014 11:20 | viac »
 • Peter Vojtko sa narodil v Prešove (1973), do 19-tich rokov žil v Sabinove. Po maturite v r. 1992 ho prijali na Bohosloveckú fakultu v Spišskej Kapitule. V roku 1996-1997 absolvoval zákl. vojenskú službu v Nitre, o dva roky na to prijal kňazskú vysviacku a stal sa kňazom košickej arcidiecézy....
  19.05.2014 11:18 | viac »
 • Na hodinách výtvarnej výchovy sa žiaci učia vnímať krásno, pojmy a pocity. Línia, farba, zaujímavý námet, tech. prevedenie, osvojovanie si výtvarného jazyka, sústredenie pozornosti na aktivizáciu detskej psychiky, ekologické otázky a v neposlednej miere na priaznivé vytváranie medziľudských vzťahov, všetko odzrkadľuje vplyvy a citové zážitky.
  19.05.2014 11:16 | viac »
 • Atletika:          František Perecár
                          v hode kriketovou loptičkou umiestnil sa na:
                          1. mieste v okresnom kole
                          1. mieste v krajskom kole
                          4. mieste v celoslovenskom kole
                         
                          Marián Galajda
                          v behu na 300m sa umiestnil na:
                          1. mieste v okresnom kole
                          5. mieste v krajskom kole
  Štvorbojari      družstvo chlapcov
                          2. miesto v okresnom kole
                          družstvo dievčat
                          3. miesto v okresnom kole
  žiakov pripravoval p. uč. Ivan Ďuran
  19.05.2014 11:14 | viac »
 • 1. miesto v okresnom kole získali:
              Dominik Turák a Kamila Kravcová
  V súťaži SLÁVIK 2004, ktorá sa uskutočnila v MsKS bol ocenený za výraznú interpretáciu žiak Anton Lipták – 5.B pripravovala p. uč. S. Dobrovičová
   
   
  19.05.2014 11:12 | viac »

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria