Hlavné menu

Počet návštev: 4316700
  • Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. 

  • Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom. 

  • V náplni jeho práce je aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. 

  22.09.2016 14:21 | viac »
 • Termíny prijímacieho konania pre deviatakov v školskom roku 2016/2017  

  1. Prijímanie na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania 

  22.09.2016 14:17 | viac »
 • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 20. apríla 2017(štvrtok). 
  22.09.2016 14:12 | viac »
 • Na prvom mieste by mal rodič zohľadniť záujem svojho dieťaťa. Výber školy by mal zodpovedať schopnostiam, zručnostiam a osobnosti žiaka. O šanciach žiaka uplatniť sa na niektorom z typov stredných škôl vypovedajú aj jeho výsledky v celoslovenskom testovaní deviatakov – Testovanie 9.Tie riaditelia stredných škôl pri prijímacom konaní zohľadňujú. 
  22.09.2016 14:11 | viac »
 • Zápisným lístkom zapisuje zákonný zástupca svoje dieťa na strednú školu, kde bol žiak prijatý. 

  Čo je obsahom zápisného lístku? 

  1. Zápisný lístok obsahuje údaje o žiakovi: meno a priezvisko dátum narodenia rodné číslo žiaka adresa trvalého bydliska meno a priezvisko zákonného zástupcu 

  2. Zápis na SŠ a zrušenie zápisu. 

  22.09.2016 14:09 | viac »
 • www.svsmi.sk  – podrobný prehľad stredných škôl a ich odborov na celom  Slovensku s možnosťou nahliadnuť do domovskej stránky každej školy 
  www.povolania.eu   - možnosť otestovať svoje záujmy, schopnosti, talent aj  s ponukou    vhodného typu štúdia 
  www.istp.sk - internetový sprievodca trhom práce 
  www.upsvar.sk - stránka úradu práce 
  www.nucem.sk  - podrobné informácie o Celoslovenskom testovaní deviatakov Testovanie 9 
  22.09.2016 13:58 | viac »
 • Mgr. Martina Semanová

  E-mail: semanova.m@czssabinov.sk 
  Telefón: 051/4521 639
  Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00

  Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.

   
  26.09.2017 07:57 | viac »

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria